Prof. dr. Mahira Jahić

Specijalista ginekologije i akušertstva

#

Prof. dr. med. sc. Mahira (rođ. Nurkić) Jahić specijalista ginekologije i akušertstva
1995. godine diplomira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva polaže na UKC Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika 2002. godine.

Od 2014. godine je stiče zvanje Vanrednog Profesora na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Autor je i recenzent brojnih stručnih i naučnih radova, knjiga i medicinskih časopisa.

Polja posebnog djelovanja

Kolposkopski pregledi i PAPA test
Prevencija karcinoma grlića materice, otkrivanje, dijagnostikovanje i liječenje promjena koje predhode karcinomu grlića materice kao i ranog oblika karcinoma, otkrivanje HPV promjena na grliću, vagini i vulvi kao i njihovo liječenje.

Ultrazvučna dijagnostika
Ultrazvučna dijagnostika ginekoloških promjena kao i ultrazvučno praćenje razvoja trudnoće sa posebnim akcentom na fetalni skrining koji je poseban pregled za rano otkrivanje anomalija ploda i promjena na plodu koje bi mogle ukazati za nepravilan razvoj (12-14 nedjelja gestacije pregled u ranoj trudnoći).

Univerzitetska edukacija i karijera

 • 1995. g. Diplomirala na Medicinskom  fakultetu u Tuzli
 • 1998. g. Škola bazičnog ultrazvuka u ginekologji i akušerstvu – Bolnica Sveti Duh, Zagreb
 • 2002. g. Položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva – UKC Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika.
 • 2003. g. Odbrana magistarskog rada na temu: ”Streptococcus faecalis u vaginalnom brisu kao ginekološki terapijski problem“.
 • 2003. g. Izabrana u zvanje Višeg asistenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • 2005. g. Škola citologije sa analizom PAPA testa – Univerzitetsko klinički centar Ljubljana
 • 2006. g. Škola citologije, endocervikalne lezije – Univerzitetsko klinički centar Ljubljana
 • 2006. g. Kolposkopski tečaj s cervikalnom patologijom – Ginekološka klinika Ljubljana
 • 2008. g. Odbrana doktorske disertacije na temu: ”Klničke, mikrobiološke i citološke karakteristike enterokoknog vaginitisa”.
 • 2009. g. Ian Donald Course, Ultrasound in Obstretrics ang Gynecology
 • 2009. g. izabrana u zvanje Docenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • 2009. g. Kolposkopski tečaj sa posebnim osvrtom na prekancerozne lezije – Univerzitetsko klinički centar Ljubljana
 • 2010. g. Mjesto i uloga kolposkopije u ranoj dijagnozi i prevenciji neoplastičnih promjena vrata maternice i donjeg genitalnog trakta – Bolnica Sestre Milosrdnice, Zagreb.
 • 2010. g. The Fetal Medicine Foundation; Continuing Medical Education; School of Medicine, Wright State University: The 11-13 Weeks Scan (Fetalni skrining)
 • 2011. g. Workshop – Squanous Lesions, 36. European Congress of cytology, Istanbul, Turkey
 • 2011. g. Workshop – Glandular Lesions, 36. European Congress of cytology, Istanbul, Turkey
 • 2012. g. 3D/4D Ultrasound – International Academy of Medical Ultrasound
 • 2012. g.; Promovirana u zvanje Primarijusa – Federalno ministarstvo zdravstva B i H
 • 2012.g.; Škola ultrazvučne dijagnostike dojke- JZU DZ Tuzla, Ljekarska komora TK
 • 2013.g.; Prevencija i liječenje početnog raka materičnog vrata- Zagreb
 • 2014.g; Aktuelne teme o reproduktivnom zdravlju- Institut majka i dijete – Beograd
 • 2014.g.; 3D HD u kliničkoj praksi prva iskustva sa ovom obećavajućom tehnikom u sva tri trimestra trudnoće, humanoj reprodukciji i ginekologiji- Ian Donald univerzitetska škola ultrazvuka – Zagreb
 • 2014.g; Izabrana u zvanje Vanrednog Profesora na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • 2014.g; Hrvatski kongres Menopauzalne medicine – Zagreb
 • 2015.g; Prevencija i liječenje početnog raka vrata materice – Zagreb
 • 2015.g; Ultrazvuk i fetalne malformacije- DIU Libertas International University- Zagreb
 • 2015.g; Fetalna medicina od Leonarda Da Vincija do danas – ANUBIH Sarajevo
 • 2015.g; Bethesda klasifikacija cervikalne citologije – glandularne intraepitelne lezije i adenokarcinomi – Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet- Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju
 • 2015.g; Turkey Maternal Fetal Medicine and Prinatology – Perinatal Medicine, Istanbul, Turkey
 • 2015.g; Ultrasonography course ,,Turkey Maternal Fetal Medicine and Perinatology Association Ultrasonography Course“, Istanbul, Turkey
 • 2016. g; IAMU,  Advanced Course in Fetal Medicine and Gynecology, Vienna, Austria
 • 2017.g. 4. Hrvatski simpozijum o prevenciji i liječenju početka raka vrata materice, Zagreb, Hrvatska
 • 2017.g; IAMU,  Advanced Course in Fetal Medicine and Gynecology, Vienna, Austria
 • 2017.g 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia
 • 2017.g. Pozvani predavač na Edukacijsko Rehabilitacijski fakultet Tuzla na temu ,,Prevencija karcinoma grlića materice“
 • 2018.g. Predavač pozvani u Školi ultrazvučne dijagnostike UKC Tuzla, BiH
 • 2018,g 3D/4D VISUS Ultrazvučni tečaj Zagreb, Hrvatska
 • 2018.g. Prvi regionalni seminar Napredna kolposkopija Beograd, Srbija
 • 2018.g. Simpozijum o premalignim lezijama cerviksa i temeljna načela kolposkopije sa međunarodnim učešćem Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • 2019.g. World Congress of Perinatal Medicine, Istanbul, Turkey

Objavljeni naučni radovi

 • Jahić M., Fatušić Z., Nurkić M. Enterococcus faecalis u vaginalnom sekretu ispitanica koje su liječene antibioticima. Med Arh. 2005; 59 (5): 275-80
 • Jahić M., Nurkić M., Fatušić Z. Udruženost promjena pH kod bakterijske vaginoze sa prisustvom Enterococcus faecalis. Med Arh. 2006; 60(6): 364-368
 • Jahić M., Nurkić M., Jahić E. Vaginitisi uzrokovani rezistentnim bakterijama nakon liječenja vaginalnih i cervikalnih upalnih promjena antibioticima. Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla 2006: 115-121.
 • Nurkić J.,Ljuca F., Nurkić M., Jahić E., Jahić M. Biomarkers of Plaque Instabiliti in Acute Coronary Syndrome Patients. Med. Arh. 2010; 64 (2): 103-106.
 • Jahić M., Balić A., Nurkić M., Dragović J., Adžajlić A., Habibović A., Mešalić L., Žigić A. Lokal join therapy of vaginal infection by nifuratel-nistatin. Med Glas. 2010; 7 (1):86-88.
 • Jahić M., Balić A. Corelation Between Cytologyc, Colposcopic and Pathohistological  Findings of Cervical Intraepithelial Lesion. Med. Arh. 2012; 66 (2): 122-124.
 • Jahić M., Mulavdić M., Nurkić J., Jahić E., Nurkić M. Clinical Characteristics of Aerobic Vaginitis and Its Association to Vaginal Candidiasis, Trichomonas Vaginitis and Bacterial Vaginosis. Med. Arc. 2013;67(6)428-430.
 • Jahić M., Mulavdić M., Hadžimehmedović A., Jahić E. Association Betwen Aerobic Vaginitis, Bacterial Vaginosis and Squamous Intraepithelial Lesions of Low Grade. Med. Arc. 2013;67(2):94-96.
 • Jahić M.,Mulavdić M., Dautbašić F., Fejzić M., Jahić E. Frequency of Precancerous Changes and Cervical Cancer Recorded in Three Health Centers in Tuzla Canton in Period 2010-2011. Mater Sociomed.2013;25(4):259-261.
 • Jahić M., Krdžalić A., Jahić E., Krdžalić G., Piljić D. Infekcije vagine bakterijama i učestalost prekanceroznih cervikalnih intraepitelnih lezija. I Simpozijum infektologa Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova. Tuzla. 2014:37
 • Nurkić J., Numanović F., Arnautalić L., Tihić N., Halilović Dž., Jahić M. Diagnostic Significance of Reduced IgA in Children; Med. Arh. 2014; 68(6):381-383.
 • Jahić M., Jahić E. Diagnostic Approach to Patients with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance Cytologic Findings on Cervix ; Med Arh. 2016; 70(4): 296-298.
 • Jahić M, Jahić E, Mulavdić M, Hadzimehmedovic A. Difference Between Cryotherapy and Follow Up Low Grade Squamous Lesion of Cervix Uteri Med Arh. 2017; 71(4): 280-283.
 • Hadzimehmedovic A., Ferkovic V., Jahic M. Behavioral Sexual Characteristics of Female Students in Bosnia and Herzegovina ; Mater Sociomed. 2017; 29(2): 101-104.
 • Hadžimehmedovic A, Jahić M, Muratovic S. Knowledge, attitudes and practices among the yought in Bosnia and Herzegovina relevant for reproductive health. Medicinski pregled. 2017; 9-10.
 • Jahić M. Cryotherapy of Erosion of Cervix and Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion: Mater Sociomed. 2018; 30(4):294-296.
 • Jahić M. Cryotherapy of Genital Warts. Mater Sociomed. 2019; 31(3): 212-214.
 • Kurtalić S., Kurtalić N., Jahić E., Malkić E., Jahić M. HsC-reactive protein as a predictor of mortality in patients with atrial fibrillation in heart failure. HealthMED. 2019; 13(4):150-153.
 • Jahić M., Kamerić L., Hadžimehmedović A. Progression Low Grade Intraepithelial Lesion and Human Papillomavirus Infections. Mater Sociomed. 2020; 32(2):127-130.
 • Jahić M., Hadžimehmedović A. Cytologycal, colposcopic and patohistological correlation of HSIL and ASCH findings. Mater Sociomed. 2020

Objavljeni stručni radovi

 • Jahić M., Fatušić Z., Nurkić M. Uticaj terapije Ampicillinom na nalaz Enterococcus faecalis u vaginalnom brisu. Zbornik III Simpozijuma o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla 2004: 26-27
 • Jahić M., Hodžić F., Hasanović E. Obrada hirurških i drugih rana u previjalištu.
 • Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija BiH. Tuzla 2006: 102-106
 • Nurkić M., Jahić M. Razlike u zastupljenosti i rezistenciji uzročnika    uroinfekcija kod ambulantnih i hospitaliziranih bolesnika. Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla  2006: 53-62.
 • Umihanić Š., Jahić M., Nuhbegović S., Ljuca F., Brkić S., Jamakosmanović S.     Komparacija body mass indeksa sa funkcionalnim parametrima pluća u pacijenata sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti. Acta Med Sal 2006;35(2): 123-128.
 • Jahić M. Značaj kolposkopije i Papa testa na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Med Arh. 2006; 60 (6, supl.2):74-77
 • Jahić M., Jahić E., Nurkić M., Nurkić J. Hipertenzija u trudnoći. Acta Med Sal 2008; 62 (3):169-171.
 • Jahić M., Jahić E., Balić A., Nurkić M., Nurkić M., Baraković F., Smajić E., Jusufović S., Tihić N. Influence of cigarettes smoking on appearance of hypertension in pregnancy and result of pregnancy complicated by hypertension. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:160.
 • Nurkić J., Nurkić M., Jahić E., Jahić M., Halilović Dž. Impotrance of high sensitivy C reactive protein (hsCRP) in patients with coronary arteries disease. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:59.
 • E. Jahić, Baraković F, Smajić E, Nurkić M, Selesković M, Bijedić A, Karamujić I, Jahić M, Nurkić J, Dizdarević L. Hypertrophic cardiomyopathy in family with Charcot-Marie-Toot disease. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:185.
 • Jahić M., Habibović A., Adžajlić A., Mešalić L., Dragović J., Žigić A. Ultrazvučni markeri na hromozomopatije kod trudnica kontrolisanih u Domu zdravlja Tuzla u periodu 2002-2008. godine.  II Kongres ginekologa I perinatologa BiH. Zbornik radova. Sarajevo. 2009; 41-43.
 • Krdžalić A., Piljić D., Krdžalić G., Jahić M., Piljić D., Jahić E. Postoperative infection and sepsis in patients following major cardiac surgery. I Simpozijum infektologa Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova. Tuzla. 2014:38.

Objavljene knjige

 • Jahić M. Savjetnik za trudnice. Tuzla. PrintCom. 2006. (ISBN 9958-622-46-7, COBISS. BH ID 13735430)
 • Jahić M. Vaginitisi. Tuzla.PrintCom. 2014. (ISBN 978-9958-13-088-5, COBISS.BH-ID 20977670)
 • Jahić M. Infekcije grlića materice i vagine i krioterapija. Tuzla. Identity 2017. (ISBN078-9926-8166-0-5)
 • Jahić M. Kolposkopija. Tuzla. Identity 2020. (ISBN 978-9926-8166-2-9, COBISS.BH-ID 40165126.

Objavljena poglavlja knjige

 • Fatušić Z., Grgić G., Jahić M., Ljuca Dž., Skokić F., Tulumović A. Carski rez. Tuzla. Infograf. 2007.
 • Fatušić Z., Bogdanović G., Jahić M., Kapidžić M., Keser S., Skokić F., Šerak I., Tulumović A. Porođaj prirodnim putem. Tuzla. Infograf. 2008.
 • Jahić E., Jahić M. Perkutani tretman STEMI, Specifične podgrupe pacijenata sa STEMI (Trudnice). Tuzla. Identity 2019.

Popularni medicinski časopisi

 • Jahić M. Karcinom grlića materice i njegova prevencija; Medicus , List Ljekarske  komore tuzlanskog kantona, mart 2009:24-26.
 • Jahić M. Test koji čuva zdravlje, žene i maligniteti. Zdravlje 2010,  IX 88:29-30.
 • Jahić M. Cervikalne intraepitelne lezije (CIN I, II, III) promjene grlića materice koje predhode karcinomu, Vaša apoteka ISSN broj 1840-4537, 2011;22-24.

Projekti

 • ,,Edukacija u prevenciji karcinoma grlića materice kod studentske populacije“ Ministarstvo Zdravstva Tuzlanskog kantona, Ginekološka ordinacija ,,Dr Mahira Jahić“ Tuzla i Zavod za Javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 2014. godina.
 • ,,Promotion of women´s health-prevention of uterus cancer“-ADP Majevica project financed by World Vision Taiwan. World Vision International- Tuzla Zonal Office and Mahira Jahić Tuzla. 2008. godina.
 • ,,Prevencija karcinoma dojke i karcinoma grlića materice“- Muslim Aid Sarajevo sa ID 4201228540005 i ,,Ginekološka ordinacija ,,Dr Mahira Jahić“ Tuzla 2012. godina.
 • Učestalost infekcije Ureoplazme urealyticum i Micoplazme hominis kod žena u reproduktivnoj dobi. Univerzitetsko Klinički Centar Tuzla i Ginekološki Centar ,,Dr Mahira Jahić“ Tuzla. 2017. godina

Članstvo

 • Presjednica Nevladine organizacije ,,Centar za prevenciju karcinoma grlića materice“
 • Ljekarska komora TK (Član komisije za privatnu praksu)
 • ECCA
 • Član Federalne komisije za polaganje specijalčističkog ispita

Mentorstvo

Magistarskog rada dr Mirsade Mulavdić pod nazivom ,, Specifični i nespecifični bakterijski uzročnici upale i Chlamydia trachomatis kod cervikalne intraepitelne neoplazije” koji je odbranjen 22.06 2012. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Članstvo u komisijama za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva:

 • Mahmutbegović Senija, 2012.g.
 • Mulić Aldina, 2012.g.
 • Kozarić Mirza, 2013.g.
 • Dervišefendić Melika, 2013.g.

Recenzent u Indeksiranim časopisima

 • Medical Archives Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Materia Sociomedica Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Poznavanje stranih jezika

 • Engleski
© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla