Prof. dr. Mahira Jahić

Specijalista ginekologije i akušertstva

#

Prof. dr. med. sc. Mahira (rođ. Nurkić) Jahić specijalista ginekologije i akušertstva
1995. godine diplomira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva polaže na UKC Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika 2002. godine.

Od 2014. godine je stiče zvanje Vanrednog Profesora na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Autor je i recenzent brojnih stručnih i naučnih radova, knjiga i medicinskih časopisa.

Polja posebnog djelovanja

Prevencija karcinoma grlića materice, otkrivanje, dijagnostikovanje i liječenje promjena koje predhode karcinomu grlića materice kao i ranog oblika karcinoma, otkrivanje HPV promjena na grliću, vagini i vulvi kao i njihovo liječenje.

Ultrazvučna dijagnostika ginekoloških promjena kao i ultrazvučno praćenje razvoja trudnoće sa posebnim akcentom na fetalni skrining koji je poseban pregled za rano otkrivanje anomalija ploda i promjena na plodu koje bi mogle ukazati za nepravilan razvoj. (12-14 nedjelja gestacije pregled u ranoj trudnoći).

Univerzitetska edukacija i karijera

 • 1995. g. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Tuzli
 •  1998. g. Škola bazičnog ultrazvuka u ginekologji i akušerstvu – Bolnica Sveti Duh, Zagreb
 •  2002. g. Položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva – UKC Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika.
 • 2003. g. Odbrana magistarskog rada na temu: ”Streptococcus faecalis u vaginalnom brisu kao ginekološki terapijski problem“.
 • 2003. g. Izabrana u zvanje Višeg asistenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • 2005. g. Škola citologije sa analizom PAPA testa – Univerzitetsko klinički centar Ljubljana
 • 2006. g. Škola citologije, endocervikalne lezije – Univerzitetsko klinički centar Ljubljana
 • 2006. g. Kolposkopski tečaj s cervikalnom patologijom – Ginekološka klinika Ljubljana
 • 2008. g. Odbrana doktorske disertacije na temu: ”Klničke, mikrobiološke i citološke karakteristike enterokoknog vaginitisa”.
 • 2009. g. Ian Donald Course, Ultrasound in Obstretrics ang Gynecology
 • 2009. g. izabrana u zvanje Docenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • 2009. g. Kolposkopski tečaj sa posebnim osvrtom na prekancerozne lezije – Univerzitetsko klinički centar Ljubljana
 • 2009. g. Reproductive health meetings from Adriatic to China
 • 2010. g. Mjesto i uloga kolposkopije u ranoj dijagnozi i prevenciji neoplastičnih promjena vrata maternice i donjeg genitalnog trakta – Bolnica Sestre Milosrdnice, Zagreb
 • 2010. g. The Fetal Medicine Foundation; Continuing Medical Education; School of Medicine, Wright State University: The 11-13 Weeks Scan (Fetalni skrining)
 • 2011. g. Workshop – Squanous Lesions, 36. European Congress of cytology, Istanbul, Turkey
 • 2011. g. Workshop – Glandular Lesions, 36. European Congress of cytology, Istanbul, Turkey
 • 2012. g. 3D/4D Ultrasound – International Academy of Medical Ultrasound
 • 2012. g.; Promovirana u zvanje Primarijusa – Federalno ministarstvo zdravstva B i H
 • 2012.g.; Škola ultrazvučne dijagnostike dojke- JZU DZ Tuzla, Ljekarska komora TK
 • 2013.g.; Prevencija i liječenje početnog raka materičnog vrata- Zagreb
 • 2014.g; Aktuelne teme o reproduktivnom zdravlju- Institut majka i dijete – Beograd
 • 2014.g.; 3D HD u kliničkoj praksi prva iskustva sa ovom obećavajućom tehnikom u sva tri trimestra trudnoće, humanoj reprodukciji i ginekologiji- Ian Donald univerzitetska škola ultrazvuka – Zagreb
 • 2014.g; Izabrana u zvanje Vanrednog Profesora na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • 2014.g; Hrvatski kongres Menopauzalne medicine – Zagreb
 • 2015.g; Prevencija i liječenje početnog raka vrata materice – Zagreb
 • 2015.g; Ultrazvuk i fetalne malformacije- DIU Libertas International University- Zagreb
 • 2015.g; Fetalna medicina od Leonarda Da Vincija do danas – ANUBIH Sarajevo
 • 2015.g; Bethesda klasifikacija cervikalne citologije – glandularne intraepitelne lezije i adenokarcinomi – Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet- Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju
 • 2015.g; Turkey Maternal Fetal Medicine and Prinatology – Perinatal Medicine, Istanbul, Turkey
 • 2015.g; Ultrasonography course ,,Turkey Maternal Fetal Medicine and Perinatology Association Ultrasonography Course“, Istanbul, Turkey
 • 2016. g; IAMU, Advanced Course in Fetal Medicine and Gynecology, Vienna, Austria
 • 2017.g. 4. Hrvatski simpozijum o prevenciji i liječenju početka raka vrata materice, Zagreb, Hrvatska
 • 2017.g; IAMU, Advanced Course in Fetal Medicine and Gynecology, Vienna, Austria
 • 2017.g 16th World Congress in Fetal Medicine, Ljubljana, Slovenia

Objavljeni naučni radovi

 1. Jahić M., Fatušić Z., Nurkić M. Enterococcus faecalis u vaginalnom sekretu ispitanica koje su liječene antibioticima. Med Arh. 2005; 59 (5): 275-80
 2. Jahić M., Nurkić M., Fatušić Z. Udruženost promjena pH kod bakterijske vaginoze sa prisustvom Enterococcus faecalis. Med Arh. 2006; 60(6): 364-368
 3. Jahić M., Nurkić M., Jahić E. Vaginitisi uzrokovani rezistentnim bakterijama nakon liječenja vaginalnih i cervikalnih upalnih promjena antibioticima. Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla 2006: 115-121.
 4. Nurkić J.,Ljuca F., Nurkić M., Jahić E., Jahić M. Biomarkers of Plaque Instabiliti in Acute Coronary Syndrome Patients. Med. Arh. 2010; 64 (2): 103-106.
 5. Jahić M., Balić A., Nurkić M., Dragović J., Adžajlić A., Habibović A., Mešalić L., Žigić A. Lokal join therapy of vaginal infection by nifuratel-nistatin. Med Glas. 2010; 7 (1):86-88.
 6. Jahić M., Balić A. Corelation Between Cytologyc, Colposcopic and Pathohistological Findings of Cervical Intraepithelial Lesion. Med. Arh. 2012; 66 (2): 122-124.
 7. Jahić M., Mulavdić M., Nurkić J., Jahić E., Nurkić M. Clinical Characteristics of Aerobic Vaginitis and Its Association to Vaginal Candidiasis, Trichomonas Vaginitis and Bacterial Vaginosis. Med. Arc. 2013;67(6)428-430.
 8. Jahić M., Mulavdić M., Hadžimehmedović A., Jahić E. Association Betwen Aerobic Vaginitis, Bacterial Vaginosis and Squamous Intraepithelial Lesions of Low Grade. Med. Arc. 2013;67(2):94-96.
 9. Jahić M.,Mulavdić M., Dautbašić F., Fejzić M., Jahić E. Frequency of Precancerous Changes and Cervical Cancer Recorded in Three Health Centers in Tuzla Canton in Period 2010-2011. Mater Sociomed.2013;25(4):259-261.
 10. Jahić M., Krdžalić A., Jahić E., Krdžalić G., Piljić D. Infekcije vagine bakterijama i učestalost prekanceroznih cervikalnih intraepitelnih lezija. I Simpozijum infektologa Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova. Tuzla. 2014:37
 11. Jahić M., Jahić E. Diagnostic Approach to Patients with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance Cytologic Findings on Cervix ; Med Arh. 2016; 70(4): 296-298.
 12. Jahić M, Jahić E, Mulavdić M, Hadzimehmedovic A. Difference Between Cryotherapy and Follow Up Low Grade Squamous Lesion of Cervix Uteri Med Arh. 2017; 71(4): 280-283.
 13. Hadzimehmedovic A., Ferkovic V., Jahic M. ; Mater Sociomed. 2017; 29(2): 101-104.
 14. Hadžimehmedovic A, Jahić M, Muratovic S. Knowledge, attitudes and practices among the yought in Bosnia and Herzegovina relevant for reproductive health. Medicinski pregled. 2017; 9-10.

Objavljeni stručni radovi

 1. Jahić M., Fatušić Z., Nurkić M. Uticaj terapije Ampicillinom na nalaz Enterococcus faecalis u vaginalnom brisu. Zbornik III Simpozijuma o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla 2004: 26-27
 2. Jahić M., Hodžić F., Hasanović E. Obrada hirurških i drugih rana u previjalištu.
  Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija BiH. Tuzla 2006: 102-106
 3. Nurkić M., Jahić M. Razlike u zastupljenosti i rezistenciji uzročnika uroinfekcija kod ambulantnih i hospitaliziranih bolesnika. Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla 2006: 53-62.
 4. Umihanić Š., Jahić M., Nuhbegović S., Ljuca F., Brkić S., Jamakosmanović S. Komparacija body mass indeksa sa funkcionalnim parametrima pluća u pacijenata sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti. Acta Med Sal 2006;35(2): 123-128.
 5. Jahić M. Značaj kolposkopije i Papa testa na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Med Arh. 2006; 60 (6, supl.2):74-77
 6. Jahić M., Jahić E., Nurkić M., Nurkić J. Hipertenzija u trudnoći. Acta Med Sal 2008; 62 (3):169-171.
 7. Jahić M., Jahić E., Balić A., Nurkić M., Nurkić M., Baraković F., Smajić E., Jusufović S., Tihić N. Influence of cigarettes smoking on appearance of hypertension in pregnancy and result of pregnancy complicated by hypertension. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:160.
 8. Nurkić J., Nurkić M., Jahić E., Jahić M., Halilović Dž. Impotrance of high sensitivy C reactive protein (hsCRP) in patients with coronary arteries disease. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:59.
 9. E. Jahić, Baraković F, Smajić E, Nurkić M, Selesković M, Bijedić A, Karamujić I, Jahić M, Nurkić J, Dizdarević L. Hypertrophic cardiomyopathy in family with Charcot-Marie-Toot disease. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:185.
 10. Jahić M., Habibović A., Adžajlić A., Mešalić L., Dragović J., Žigić A. Ultrazvučni markeri na hromozomopatije kod trudnica kontrolisanih u Domu zdravlja Tuzla u periodu 2002-2008. godine. II Kongres ginekologa I perinatologa BiH. Zbornik radova. Sarajevo. 2009; 41-43.
 11. Krdžalić A., Piljić D., Krdžalić G., Jahić M., Piljić D., Jahić E. Postoperative infection and sepsis in patients following major cardiac surgery. I Simpozijum infektologa Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova. Tuzla. 2014:38.

Knjige, priručnici i časopisi

 • Jahić M. Savjetnik za trudnice. Tuzla. PrintCom. 2004. (ISBN 9958-622-46-7, COBISS. BH
  ID 13735430)
 • Jahić M. Vaginitisi. Tuzla.PrintCom. 2014. (ISBN 978-9958-13-088-5, COBISS.BH-ID 20977670)
 • Jahić M. Vaginitisi; Anatomija spolnih organa žene. Tuzla.PrintCom. 2014:17-35.
 • Jahić M., M Mulavdić. Vaginitisi. Mikrobiologija vagine. Tuzla.PrintCom. 2014.40-57.
 • Jahić M. Vaginitisi.Vaginalni ekosistem. Tuzla.PrintCom. 2014:89-104.
 • Jahić M. Vaginitisi. Upale vagine- vaginitisi. Tuzla.PrintCom. 2014:105-116.
 • Jahić M. Vaginitisi. Bakterijska vaginoza. Tuzla.PrintCom. 2014:117-127.
 • Jahić M. Vaginitisi. Bakterijski vaginitis. Tuzla.PrintCom. 2014:131-138.
 • Jahić M. Vaginitisi. A. Hadžimehmedović, M. Jahić. Trichomonasni vaginitis. Tuzla.PrintCom. 2014:141-152.
 • Jahić M. Vaginitisi. Laktobaciloza (Citolitična vaginoza). Tuzla.PrintCom. 2014:169-172.
 • Jahić M. Vaginitisi. Atrofični vaginitis. Tuzla.PrintCom. 2014:175-180.
 • Jahić M. Vaginitisi. Deskvamativni inflamatorni vaginitis. Tuzla.PrintCom. 2014:183-186.
 • Jahić M. Vaginitisi. Infekcije vagine Humanim Papiloma virusom (HPV). Tuzla.PrintCom. 2014:189-196.
 • Jahić M. Vaginitisi. Dijagnoza vaginitisa.Tuzla.PrintCom. 2014:199-221.
 • Jahić M. Infekcije grlića materice i vagine i krioterapija. Tuzla. Identity 2017. (ISBN078-9926-8166-0-5)
 • Jahić M. Istorijat krioterapije. Tuzla. Identity. 2017:13-17.
 • Jahić M. Kriobiologija. Tuzla. Identity. 2017:18-37.
 • Jahić M. Anatomija spolnih organa žene. Tuzla. Identity. 2017:38-54.
 • Jahić M. Cervix uteri – grlić materice osnovne osobine. Tuzla. Identity. 2017:55-65.
 • Jahić M. Kolposkopski nalaz normalnog grlića materice. Tuzla. Identity. 2017:69-78.
 • Jahić M. Vaginalni i cervikalni ekosistem. Tuzla. Identity. 2017:85-98.
 • Jahić M. Kolposkopski izgled upalnih oboljenja grlića materice. Tuzla. Identity. 2017:101-108.
 • Jahić M. Upale vagine – vaginitisi. Tuzla. Identity. 2017:111-118.
 • Jahić M. Bakterijska vaginoza. Tuzla. Identity. 2017:119-130.
 • Jahić M. Bakterijski vaginitis. Tuzla. Identity. 2017:135-140.
 • Jahić M. Trihomonadni vaginitis. Tuzla. Identity. 2017:145-152.
 • Jahić M. Kandidijaza. Tuzla. Identity. 2017:159-165.
 • Jahić M. Lactobaciloza. Tuzla. Identity. 2017:171-173.
 • Jahić M. Infekcije grlića materice Chlamidiom Trachomatise. Tuzla. Identity. 2017:175-181.
 • Jahić M. Humani Papiloma virusi (HPV) infekcije vulve i vagine. Tuzla. Identity. 2017:183-191.
 • Jahić M. HPV infekcije grlića materice. Tuzla. Identity. 2017:195-204.
 • Jahić M. Abnormalan kolposkopski nalaz grlića materice. Tuzla. Identity. 2017:207-213.
 • Jahić M. Kolposkopski i citološki nalaz CIN I lezije. Tuzla. Identity. 2017:215-218.
 • Jahić M. Oprema i uslovi za krioterapiju. Tuzla. Identity. 2017:221-225.
 • Jahić M. Vodiči i savjeti snadbijevanja gasom za kriohirurški tretman. Tuzla. Identity. 2017:227-235.
 • Jahić M. Tehnika primjene krioterapije i rezultati liječenja. Tuzla. Identity. 2017:239-245.
 • Jahić M. Preporuke Svjetske Zdravstvene Organizacije za krioterapiju. Tuzla. Identity. 2017:247-252.
 • Jahić M. Opšte mjere za prevenciju infekcije. Tuzla. Identity. 2017:253-25
 •  Fatušić Z., Grgić G., Jahić M., Ljuca Dž., Skokić F., Tulumović A. Carski rez. Tuzla. Infograf. 2007.
 • Fatušić Z., Bogdanović G., Jahić M., Kapidžić M., Keser S., Skokić F., Šerak I., Tulumović A. Porođaj prirodnim putem. Tuzla. Infograf. 2008.
 • Jahić M. Karcinom grlića materice i njegova prevencija; Medicus , List Ljekarske komore tuzlanskog kantona, mart 2009:24-26.
 • Jahić M. Test koji čuva zdravlje, žene i maligniteti. Zdravlje 2010, IX 88:29-30.
 • Jahić M. Cervikalne intraepitelne lezije (CIN I, II, III) promjene grlića materice koje predhode karcinomu, Vaša apoteka ISSN broj 1840-4537, 2011;22-24.

Projekti

 • ,,Edukacija u prevenciji karcinoma grlića materice kod studentske populacije“ Ministarstvo Zdravstva Tuzlanskog kantona, Ginekološka ordinacija ,,Dr Mahira Jahić“ Tuzla i Zavod za Javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 2014. godina.
 • ,,Promotion of women´s health-prevention of uterus cancer“-ADP Majevica project financed by World Vision Taiwan. World Vision International- Tuzla Zonal Office and Mahira Jahić Tuzla. 2008. godina.
 • ,,Prevencija karcinoma dojke i karcinoma grlića materice“- Muslim Aid Sarajevo sa ID 4201228540005 i ,,Ginekološka ordinacija ,,Dr Mahira Jahić“ Tuzla 2012. godina.

Članstvo i mentorstvo

 • Presjednica Nevladine organizacije ,,Centar za prevenciju karcinoma grlića materice“
 • Ljekarska komora TK (Član komisije za privatnu praksu) ECCA
 • Član Federalne komisije za polaganje specijalčističkog ispita
 • MentorMagistarskog rada dr Mirsade Mulavdić pod nazivom ,, Specifični i nespecifični bakterijski uzročnici upale i Chlamydia trachomatis kod cervikalne intraepitelne neoplazije” koji je odbranjen 22.06 2012. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 • Članstvo u komisijama za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva:
  Mahmutbegović Senija, 2012.g.
  Mulić Aldina, 2012.g.
  Kozarić Mirza, 2013.g.
  Dervišefendić Melika, 2013.g.
© 2019 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla