Redovne ginekološke kontrole su osnova za zdravlje ženskog reproduktivnog sistema. U okviru redovnih ginekoloških kontrola potrebno je...

Trudnoća je najljepši period u životu jedne žene, ako je željena sa sobom nosi novo iskustvo i donosi novi život. Tokom trudnoće žena...

Tokom trudnoće su potrebni redovni pregledi. Pregledi u trudnoći sadrže: akušerski pregled (ginekološki pregled u trudnoći), laboratorijske...

BIOGRAFIJA - O NAMA

Prim. Doc dr med sc Mahira (Nurkić) Jahić
specijalista ginekologije i akušerstva

 

- 1995. g. Diplomirala na Mediicinskom  fakultetu u Tuzli

- 1998. g. Škola bazičnog ultrazvuka u ginekologji i akušerstvu - Bolnica Sveti Duh, Zagreb

- 2002. g. Položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva – UKC Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika.

- 2003. g. Odbrana magistarskog rada na temu: ”Streptococcus faecalis u vaginalnom brisu kao ginekološki terapijski problem“.

- 2003. g. Izabrana u zvanje Višeg asistenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

- 2005. g. Škola citologije sa analizom PAPA testa - Univerzitetsko klinički centar Ljubljana

- 2006. g. Škola citologije, endocervikalne lezije - Univerzitetsko klinički centar Ljubljana

- 2006. g. Kolposkopski tečaj s cervikalnom patologijom – Ginekološka klinika Ljubljana

- 2008. g. Odbrana doktorske disertacije na temu: ”Klničke, mikrobiološke i citološke karakteristike enterokoknog vaginitisa”.

- 2009. g. Ian Donald Course, Ultrasound in Obstretrics ang Gynecology

- 2009. g. izabrana u zvanje Docenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

- 2009. g. Kolposkopski tečaj sa posebnim osvrtom na prekancerozne lezije - Univerzitetsko klinički centar Ljubljana

- 2009. g. Reproductive health meetings from Adriatic to China

- 2010. g. Mjesto i uloga kolposkopije u ranoj dijagnozi i prevenciji neoplastičnih promjena vrata maternice i donjeg genitalnog trakta – Bolnica Sestre Milosrdnice, Zagreb.

- 2010. g. The Fetal Medicine Foundation; Continuing Medical Education; School of Medicine, Wright State University: The 11-13 Weeks Scan (Fetalni skrining)

- 2011. g. Workshop – Squanous Lesions, 36. European Congress of cytology, Istanbul, Turkey

- 2011. g. Workshop – Glandular Lesions, 36. European Congress of cytology, Istanbul, Turkey

- 2012. g. 3D/4D Ultrasound - International Academy of Medical Ultrasound

- 2012. g.; Promovirana u zvanje Primarijusa - Federalno ministarstvo zdravstva B i H

 

Polja posebnog djelovanja:

Kolposkopski pregledi i PAPA test

Prevencija karcinoma grlića materice, otkrivanje, dijagnostikovanje i liječenje promjena koje predhode karcinomu grlića materice kao i ranog oblika karcinoma, otkrivanje HPV promjena na grliću, vagini i vulvi kao i njihovo liječenje.

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika ginekoloških promjena kao i ultrazvučno praćenje razvoja trudnoće sa posebnim akcentom na fetalni skrining koji je poseban pregled za rano otkrivanje anomalija ploda i promjena na plodu koje bi mogle ukazati za nepravilan razvoj.  (12-14 nedjelja gestacije pregled u ranoj trudnoći).

 

Naučni i stručni radovi

Objavljeni  naučni radovi:

1. Jahić M., Fatušić Z., Nurkić M. Enterococcus faecalis u vaginalnom sekretu ispitanica koje su liječene antibioticima. Med Arh. 2005; 59 (5): 275-80

2. Jahić M., Nurkić M., Fatušić Z. Udruženost promjena pH kod bakterijske vaginoze sa prisustvom Enterococcus faecalis. Med Arh. 2006; 60(6): 364-368

3. Jahić M., Nurkić M., Jahić E. Vaginitisi uzrokovani rezistentnim bakterijama nakon liječenja vaginalnih i cervikalnih upalnih promjena antibioticima. Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla 2006: 115-121.

4. Nurkić J.,Ljuca F., Nurkić M., Jahić E., Jahić M. Biomarkers of Plaque Instabiliti in Acute Coronary Syndrome Patients. Med. Arh. 2010; 64 (2): 103-106.

5. Jahić M., Balić A., Nurkić M., Dragović J., Adžajlić A., Habibović A., Mešalić L., Žigić A. Lokal join therapy of vaginal infection by nifuratel-nistatin. Med Glas. 2010; 7 (1):86-88.

6. Jahić M., Balić A. Corelation Between Cytologyc, Colposcopic and Pathohistological  Findings of Cervical Intraepithelial Lesion. Med. Arh. 2012; 66 (2): 122-124.

 

Objavljeni stručni radovi:

1. Jahić M., Fatušić Z., Nurkić M. Uticaj terapije Ampicillinom na nalaz Enterococcus faecalis u vaginalnom brisu. Zbornik III Simpozijuma o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla 2004: 26-27

2. Jahić M., Hodžić F., Hasanović E. Obrada hirurških i drugih rana u previjalištu.

Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija BiH. Tuzla 2006: 102-106

3. Nurkić M., Jahić M. Razlike u zastupljenosti i rezistenciji uzročnika    uroinfekcija kod ambulantnih i hospitaliziranih bolesnika. Zbornik apstrakata i radova IV simpozij o kontroli bolničkih infekcija. BiH. Tuzla  2006: 53-62.

4. Umihanić Š., Jahić M., Nuhbegović S., Ljuca F., Brkić S., Jamakosmanović S.     Komparacija body mass indeksa sa funkcionalnim parametrima pluća u pacijenata sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti. Acta Med Sal 2006;35(2): 123-128.

5. Jahić M. Značaj kolposkopije i Papa testa na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Med Arh. 2006; 60(6, supl.2):74-77

6. Jahić M., Jahić E., Nurkić M., Nurkić J. Hipertenzija u trudnoći. Acta Med Sal 2008; 62 (3):169-171.

7. Jahić M., Jahić E., Balić A., Nurkić M., Nurkić M., Baraković F., Smajić E., Jusufović S., Tihić N. Influence of cigarettes smoking on appearance of hypertension in pregnancy and result of pregnancy complicated by hypertension. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:160.

8. Nurkić J., Nurkić M., Jahić E., Jahić M., Halilović Dž. Impotrance of high sensitivy C reactive protein (hsCRP) in patients with coronary arteries disease. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:59.

9. E. Jahić, Baraković F, Smajić E, Nurkić M, Selesković M, Bijedić A, Karamujić I, Jahić M, Nurkić J, Dizdarević L. Hypertrophic cardiomyopathy in family with Charcot-Marie-Toot disease. XXIV National congress of Cardiology . Istambul. 2008:185.

10. Jahić M., Habibović A., Adžajlić A., Mešalić L., Dragović J., Žigić A. Ultrazvučni markeri na hromozomopatije kod trudnica kontrolisanih u Domu zdravlja Tuzla u periodu 2002-2008. godine.  II Kongres ginekologa I perinatologa BiH. Zbornik radova. Sarajevo. 2009; 41-43.

 

Objavljeni priručnik

Jahić M. Savjetnik za trudnice. Tuzla. PrintCom. 2004. (ISBN 9958-622-46-7, COBISS. BH

ID 13735430

 

Objavljene knjige

1. Fatušić Z., Grgić G., Jahić M., Ljuca Dž., Skokić F., Tulumović A. Carski rez. Tuzla. Infograf. 2007.

2. Fatušić Z., Bogdanović G., Jahić M., Kapidžić M., Keser S., Skokić F., Šerak I., Tulumović A. Porođaj prirodnim putem. Tuzla. Infograf. 2008.

 

Popularni medicinski časopisi

1. Jahić M. Karcinom grlića materice i njegova prevencija; Medicus , List Ljekarske  komore tuzlanskog kantona, mart 2009:24-26.

2. Jahić M. Test koji čuva zdravlje, žene i maligniteti. Zdravlje 2010,  IX 88:29-30.

3. Jahić M. Cervikalne intraepitelne lezije (CIN I, II, III) promjene grlića materice koje predhode karcinomu, Vaša apoteka ISSN broj 1840-4537, 2011;22-24.

 

Članstvo:

- Presjednica Nevladine organizacije ,,Centar za prevenciju karcinoma grlića materice“

-Ljekarska komora TK

-ECCA

Mentor

Magistarskog rada dr Mirsade Mulavdić pod nazivom ,, Specifični i nespecifični bakterijski uzročnici upale i Chlamydia trachomatis kod cervikalne intraepitelne neoplazije'' koji je odbranjen 22.06 2012. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Poznavanja stranih jezika

Engleski